Sindicat de Llogaters i Llogateres

Barcelona, España
Finished 31 / 07 / 2017
Funded!
Received
€ 36.051
Minimum
€ 20.307
Optimum
€ 33.369
859 Backers
Contributing € 10
AGRADECIMIENTO A TU CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
¡Ayúdanos a nacer! Si quieres te incluiremos en el listado de personas que han contribuido a hacer realidad el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
> 67 Backers
Contributing € 15
[INDIVIDUAL] CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL REDUCIDA
¡Ayúdanos a nacer! Cuota reducida de afiliación anual al Sindicato para personas paradas, pensionistas, estudiantes o personas con ingresos iguales o inferiores al SMI, que incluye dos asesoramientos durante este período. Si quieres te incluiremos en el listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 109 Backers
Contributing € 20
AGRADECIMIENTO A TU CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA + LLAVERO Y PÓSTER DEL SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! Si quieres te incluiremos en el listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto y recibirás un llavero y un póster del sindicato.
> 47 Backers
Contributing € 30
[INDIVIDUAL] CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL BÁSICA + LLAVERO DEL SINDICATO + PÓSTER
¡Ayúdanos a nacer! Cuota básica de afiliación anual al Sindicato que incluye dos asesoramientos durante este periodo. Recibirás un llavero del sindicato y si quieres te incluiremos en el listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 403 Backers
Contributing € 40
[INDIVIDUAL] CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL BÁSICA + CAMISETA DEL SINDICATO + PÓSTER
¡Ayúdanos a nacer! Cuota básica de afiliación anual al Sindicato que incluye dos asesoramientos durante este período. Recibirás una camiseta del sindicato y un póster, y si quieres te incluiremos en el listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 122 Backers
Contributing € 60
CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL BÁSICA + 2 CAMISETAS DEL SINDICATO + 2 PÓSTER + 2 LLAVEROS
¡Ayúdanos a nacer! Cuota de afiliación anual al Sindicato que incluye dos asesoramientos durante este periodo. Recibiréis 2 camisetas del sindicato, dos pósteres y dos llaveros, y si quieres te incluiremos al listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 24 Backers
Contributing € 75
2 CUOTAS BÁSICAS + 2 CAMISETAS + PÓSTER
¡Ayúdanos a nacer! Dos cuotas básicas de afiliación anual al Sindicato que incluye cuatro asesoramientos durante este periodo. Recibiréis 2 camisetas del sindicato y un póster, y si queréis os incluiremos al listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 19 Backers
Contributing € 100
[INDIVIDUAL] CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL COMPLETA + CAMISETA DEL SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! Cuota básica de afiliación anual completa al Sindicato que incluye ocho asesoramientos durante este periodo. Recibirás una camiseta del Sindicato y un póster, y si quieres te incluiremos al listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 17 Backers
Contributing € 150
[COLECTIVOS PEQUEÑOS] UN TALLER COLECTIVO A LA ENTIDAD + PÓSTER DEL SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! El Sindicato realizará una jornada de formación colectiva específica para las personas que forman parte de vuestra entidad y recibiréis un póster del sindicato para decorar vuestro local. Si queréis os incluiremos al listado de entidades que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 03 Backers
Contributing € 200
[COLECTIVOS PEQUEÑOS] UN TALLER COLECTIVO A LA ENTIDAD + PÓSTER DEL SINDICATO+CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
¡Ayúdanos a nacer! El Sindicato realizará una jornada de formación colectiva específica para las personas que forman parte de vuestra entidad y recibiréis un póster del sindicato para decorar vuestro local. Si queréis os incluiremos al listado de entidades que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 00 Backers
Contributing € 200
[INDIVIDUAL] CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL SOLIDARIA + 3 CAMISETAS DEL SINDICATO + 3 LLAVEROS + 3 PÓSTERES
¡Ayúdanos a nacer! Incluye una cuota completa de afiliación anual al sindicato que da derecho a 10 asesoramientos durante este periodo y a recibir un taller. Recibirás 3 camisetas, 3 llaveros y 3 pósteres del Sindicato y si quieres te incluiremos al listado de personas que han contribuido a hacer realidad el proyecto. Aparte tendrás ¡nuestro agradecimiento eterno! :)
> 00 Backers
Contributing € 300
[ENTIDADES] UN TALLER COLECTIVO A LA ENTIDAD + 5 SERVICIOS De ASESORAMIENTO + PÓSTER DEL SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! El Sindicato realizará una jornada de formación colectiva específica para las personas que forman parte de vuestra entidad y recibiréis un póster del sindicato para decorar vuestro local. Vuestra entidad tendrá derecho a 5 servicios de asesoramiento ofrecidos por el Sindicato y la posibilidad de participar al Consejo de Entidades. Si queréis, os incluiremos al listado de entidades que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 04 Backers
Contributing € 500
[GRANDES ORGANIZACIONES] 2 TALLERES COLECTIVOS A LA ENTIDAD + PÓSTER SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! El Sindicato realizará dos jornadas de formación colectiva específica para las personas que forman parte de vuestra entidad y recibiréis un póster del sindicato para decorar vuestro local. Vuestra entidad tendrá la posibilidad de participar al Consejo de Entidades. Si queréis, os incluiremos al listado de entidades que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 01 Backers
Contributing € 1.000
[GRANDES ORGANIZACIONES] 3 TALLERES COLECTIVOS A LA ENTIDAD + 5 ASESORAMIENTOS + PÓSTER SINDICATO
¡Ayúdanos a nacer! El Sindicato realizará 3 jornadas de formación colectiva específicas para las personas que forman parte de vuestra entidad y recibiréis un póster del Sindicato para decorar vuestro local. Vuestra entidad tendrá derecho a 5 asesoramientos individuales y la posibilidad de participar al Consejo de Entidades. Si queréis, os incluiremos al listado de entidades que han contribuido a hacer realidad el proyecto.
> 06 Backers

Construïm un front comú pel lloguer digne a la ciutat

18 | 05 | 2017
<img alt="" src="http://i65.tinypic.com/l9r9k.png" /><br />
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  &nbsp;</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  La creaci&oacute; dels sindicats de llogaters de Barcelona i Madrid &eacute;s not&iacute;cia. Despr&eacute;s de mesos de gestaci&oacute;, el Sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona va presentar-se en un acte p&uacute;blic el passat divendres 12 de maig al Casinet d&rsquo;Hostafrancs, situant-se com un actor clau m&eacute;s en el creixent moviment per un lloguer digne a la ciutat de Barcelona. El Sindicat esdev&eacute; una realitat despr&eacute;s d&rsquo;un any de not&iacute;cies preocupants que alertaven sobre la creaci&oacute; d&rsquo;una bombolla de lloguers a la ciutat. Not&iacute;cies, per altra banda, gens sorprenents tenint en compte la hist&ograve;ria d&rsquo;abusos del mercat, de viol&egrave;ncia immobili&agrave;ria i d&rsquo;acci&oacute; interessada dels poders p&uacute;blics durant les darreres d&egrave;cades.</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  Malgrat que la Constituci&oacute; espanyola estableix que l&rsquo;habitatge &eacute;s un dret fonamental, el r&egrave;gim jur&iacute;dic vigent no el regula i protegeix com a tal, sin&oacute; que el tracta com una mercaderia. A m&eacute;s, la pol&iacute;tica de construcci&oacute; d&rsquo;habitatge p&uacute;blic ha demostrat ser del tot insuficient (1,5% de l&rsquo;habitatge disponible a Catalunya). Espec&iacute;ficament, la legislaci&oacute; espanyola del lloguer (la LAU) es troba blindada a nivell estatal i presenta un marc radicalment contrari als interessos de les inquilines, proposant una &ldquo;flexibilitzaci&oacute;&rdquo; i &ldquo;dinamitzaci&oacute;&rdquo; del mercat que afecten directament q&uuml;estions com el preu del lloguer, completament desregulat, i la durada dels contractes, que el 2013 van passar de cinc a tres anys. M&eacute;s enll&agrave; d&rsquo;esdevenir una mercaderia, l&rsquo;habitatge s&rsquo;ha transformat en un objecte d&rsquo;especulaci&oacute; totalment deslligat de la seva funci&oacute; com a llar on construir-hi projectes de vida aut&ograve;noms. Convertits en objectes d&rsquo;acumulaci&oacute; de capital, els b&eacute;ns immobles i, concretament, l&rsquo;habitatge, han demostrat ser altament rendibles com a actiu financer, generant aix&iacute; una bombolla de preus. Exemples de la flagrant financialitzaci&oacute; de l&rsquo;habitatge s&oacute;n els casos de compra de blocs sencers <a class="mce" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/cuando-pasas-inquilino-bicho-5912728"> amb llogateres vivint-hi</a>&nbsp;per part de fons d&rsquo;inversi&oacute;, en gran part, de capitalitat estrangera.</p>

<p class="mce" style="text-align: justify;">
  La indefensi&oacute; de les llogateres de la ciutat de Barcelona troba la seva expressi&oacute; quotidiana en les diverses pr&agrave;ctiques de viol&egrave;ncia immobili&agrave;ria, que gaudeixen de total impunitat davant del marc legal vigent i que es concreten, entre d&rsquo;altres, en augments de preus del lloguer totalment deslligats de l&rsquo;evoluci&oacute; del salari mitj&agrave;, en cl&agrave;usules abusives en els contractes i en la rescissi&oacute; injustificada d&rsquo;aquests per part de les ag&egrave;ncies immobili&agrave;ries. Aquestes pr&agrave;ctiques de viol&egrave;ncia immobili&agrave;ria i la l&ograve;gica especulativa del mercat de l&rsquo;habitatge provoquen un despla&ccedil;ament silenci&oacute;s &ndash;o silenciat?- dels habitants dels seus barris, degoteig constant que porta al debilitament dels importants lla&ccedil;os ve&iuml;nals. En <a class="mce" href="http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/josep-maria-aguilar-si-no-pots-pagar-el-lloguer-quedat-a-casa-els-pares/audio/944951/"> paraules</a>&nbsp;de la propietat organitzada, en aquest cas de Josep Maria Aguilar, assessor jur&iacute;dic del Col&middot;legi d&rsquo;Administradors de Finques de Barcelona, si volem que Barcelona sigui una ciutat del nivell de Nova York o Londres, ens hem de fer a la idea que habitar-la &eacute;s un luxe reservat a ben pocs.</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  La repercussi&oacute; medi&agrave;tica que darrerament estan tenint aquests fets f&agrave;cilment ens pot portar a pensar que aquesta &eacute;s una crisi &uacute;nica o, m&eacute;s aviat, una nova crisi en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;habitatge. Tanmateix, la problem&agrave;tica descrita ha estat una constant per a les classes treballadores des de la seva aparici&oacute; i, per tant, estem parlant d&rsquo;una crisi permanent de l&rsquo;habitatge en el sistema capitalista. Una crisi permanent de l&rsquo;habitatge que avui dia conviu amb l&rsquo;estat de crisi social i econ&ograve;mica cronificada des del 2008, on les p&egrave;ssimes condicions laborals, la pobresa energ&egrave;tica i les retallades socials s&rsquo;han establert de forma permanent. El llenguatge de crisi, doncs, &eacute;s instrumentalitzat per fer-nos creure que el problema &eacute;s un desajust excepcional del funcionament normal del mercat, per&ograve; la mem&ograve;ria hist&ograve;rica fa adonar-nos que, en mat&egrave;ria d&rsquo;habitatge, la norma &eacute;s la precarietat, la qual t&eacute; una llarga traject&ograve;ria. No &eacute;s casualitat, doncs, que ja <a class="mce" href="http://ellokal.org/tag/la-huelga-de-alquileres/"> a inicis dels anys 30</a>&nbsp;i <a class="mce" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/archivo-favb-huella-cuatro-decadas-lucha-por-derecho-ciudad-5969720"> a finals dels 70</a>, els llogaters i llogateres de Barcelona s&rsquo;organitzessin per fer front a les dures condicions de vida a les quals els condemnava el mercat immobiliari.</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  Si b&eacute; els abusos i la viol&egrave;ncia immobili&agrave;ria s&oacute;n una constant en la hist&ograve;ria, tamb&eacute; ho &eacute;s la solidaritat ve&iuml;nal, tal com es demostra avui en dia. Aquesta neix quan els ve&iuml;ns i ve&iuml;nes de blocs amena&ccedil;ats per voltors immobiliaris decideixen organitzar-se i resistir col&middot;lectivament a les pressions a les quals estan sotmeses, com ha passat al carrer de Leiva 37, al barri d&rsquo;Hostafrancs, o al de Lancaster 9-11, al Raval. Aquesta solidaritat a petita escala tamb&eacute; troba la seva expressi&oacute; en l&rsquo;organitzaci&oacute; a nivell de barri, a trav&eacute;s d&rsquo;assemblees, sindicats i grups d&rsquo;habitatge. Al barri de Sants destaca el Grup d&rsquo;Habitatge de l&rsquo;Assemblea de Sants. A Gr&agrave;cia trobem l&rsquo;Oficina d&rsquo;Habitatge de Gr&agrave;cia i el Sindicat de Barri de Gr&agrave;cia, aix&iacute; com la ve&iuml;na Assemblea de Vallcarca. El col&middot;lectiu 500x20 ha tingut, d&rsquo;en&ccedil;&agrave; una d&egrave;cada, el seu marc d&rsquo;actuaci&oacute; principal als districtes de Nou Barris i Sant Andreu, mentre que el Sindicat del Poble Sec, Resistim al G&ograve;tic, Fem Sant Antoni, Raval Resistim i el Sindicat de Barri de la Zona Franca tamb&eacute; s&rsquo;han constitu&iuml;t com a espais clau en la lluita pel lloguer digne en els seus respectius barris. L&rsquo;organitzaci&oacute; per barris entorn a la q&uuml;esti&oacute; del lloguer va comen&ccedil;ar a ser not&ograve;ria a principis d&rsquo;aquest any, i l&rsquo;impuls no deixa de cr&eacute;ixer, com demostren les iniciatives recents per constituir grups d&rsquo;habitatge a l&rsquo;Esquerra de l&rsquo;Eixample o la Sagrada Fam&iacute;lia.</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  Sigui com sigui, &eacute;s evident que des de fa mesos s&rsquo;est&agrave; gestant un moviment pel lloguer digne a Barcelona, i que la seva pluralitat inherent &eacute;s un potencial a tenir en compte. Tot i que els col&middot;lectius esmentats s&oacute;n el fruit de lluites molt diverses, les seves respectives estrat&egrave;gies, sumades, poden conformar un poder&oacute;s front com&uacute;. Aquest front de ciutat t&eacute; el repte de mobilitzar totes aquelles persones que no han estat mai polititzades per&ograve; que, d&rsquo;una manera o altra, tamb&eacute; s&oacute;n v&iacute;ctimes de la problem&agrave;tica. Transformar el patiment individual dels llogaters i llogateres de Barcelona en resposta col&middot;lectiva passa per evidenciar que aquest no &eacute;s un fenomen accidental sin&oacute; estructural i, per tant, pol&iacute;tic.&nbsp;</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  Precisament aquest ser&agrave; un dels missatges de la manifestaci&oacute; convocada pel dia 10 de juny a Barcelona, i que ser&agrave; mostra de la pluralitat, uni&oacute; i potencial mobilitzador de la q&uuml;esti&oacute; dels lloguers. Sota l&rsquo;esl&ograve;gan &ldquo;Barcelona no est&agrave; en venda, habitatge per a totes&rdquo;, la manifestaci&oacute; servir&agrave; per posar sobre la taula una problem&agrave;tica m&eacute;s que reconeguda a la ciutat, i sobretot, per fer visible el creixent moviment pel lloguer digne. Fer front a la viol&egrave;ncia immobili&agrave;ria, denunciant els abusos de les ag&egrave;ncies i el marc legal que les empara, &eacute;s un primer pas imprescindible.</p>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  El segon pas implica que els llogaters i les llogateres s&rsquo;organitzin per articular una lluita que posi fi a la seva indefensi&oacute; hist&ograve;rica, i la recent creaci&oacute; del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona ens apropa m&eacute;s a aquest objectiu. La pressi&oacute; des dels carrers i des dels barris ser&agrave;, per&ograve;, una eina indispensable per tal que es produeixin canvis reals en tots els nivells de la pol&iacute;tica institucional. I &eacute;s que reivindicar el lloguer com una opci&oacute; d&rsquo;habitatge digne no &eacute;s res m&eacute;s que defensar el dret a habitar la ciutat. &Eacute;s evitar que viure-hi es converteixi, com vaticinen alguns, en un luxe a l&rsquo;abast de pocs.</p>
<h6 class="mce" style="text-align: right;">
  <a href="http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Construim-front-lloguer-digne-ciutat_6_643645636.html">Article publicat per Marta Ill Raga i Miquel Martorell Faus </a></h6>
<h6 class="mce" style="text-align: right;">
  <a href="http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Construim-front-lloguer-digne-ciutat_6_643645636.html">(Membres del col&middot;lectiu Desllogades) </a></h6>
<h6 class="mce" style="text-align: right;">
  <a href="http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Construim-front-lloguer-digne-ciutat_6_643645636.html">a Catalunya Plural.cat</a></h6>
<p class="mce" style="text-align: justify;">
  &nbsp;</p>

Comments

Inicia sesión para dejar un comentario